Latvia Adventure RAID 2017

Sveicināti LAR 2017! Lai iepazītos ar nolikumu vai pieteiktu komandu, skat. izvēlnes zemāk:

 • ...

  Datums: 9.–11. jūnijs, 2017
  Vieta: tiek atklāta 4. jūnijā
  Klases: EXPERT – 44 h, SPORT – 16 h
  Komanda: 3 dalībnieki, jaukta + asistents EXPERT klasē
  Disciplīnas: velo, trekings, kanoe, plosts, peldēšana un dažādi papildus uzdevumi
  Navigācija: orientējoties pēc kartēm,
  vairumā posmu – rogaininga princips
  Rīko: RAID.lv / IK Adventure Company.
  Kontakttālrunis: +371 2962 4863
  E–pasts: info @ raid.lv

  Disciplīnu plāns

  Izvēlētais apvidus ir bagātīgs ar ūdens šķēršļiem, tāpēc sacīkstē būs vairāki laivu posmi ar kanoe, būs uzdevums ar plosta pārceltuvi, peldēšana, iespējams, ar vairāku vairāku salu apmeklēšanu (coasteering jeb krastošana). Reljefs – lēzens, ar atsevišķiem pacēlumiem, pauguru grupām. Absolūto augstumu starpība pārsniedz 100 metrus. Daudzie mežu masīvi, vietām – ar purviem, pateicīgi interesantiem trekinga posmiem...
  Detalizēts sacīkstes plānojums tiks publicēts 25. maijā.

 • ...
  Nolikums
  1. Pamatprincipi

  1.1. LATVIA ADVENTURE RAID 2017 (saīsināti – LAR 2017, turpmāk tekstā - Sacīkste) ir piedzīvojumu sacīkste, kurā komandas, pārvietojoties videi draudzīgos veidos – ar kājām, velo, laivā utml., veic noteiktu trasi brīvi orientējoties apvidū, apmeklējot kontrolpunktus (KP) un veicot uzdevumus tiesnešu norādītajā veidā un secībā.

  1.2. Uzvar komanda, kas sacīkstes laikā savākusi lielāko rogaininga punktu (RP) skaitu. Vienāda RP skaita gadījumā, augstāku vietu iegūst komanda, kas trasē pavadījusi īsāku laiku.
   

  2. Sacīkstes grafiks
  4. jūnijs (svētdiena) Tiek atklāta starta vieta
  5. jūnijs (pirmdiena) Beidzas komandu pieteikšanās
  9. jūnijs (piektdiena)
  13:00 atvērta EXPERT komandu reģistrācija starta vietā
  14:30 kapteiņu sapulce (ENG)
  15:00 kapteiņu sapulce (LAT)
  16:00 EXPERT klases starts
  10. jūnijs (sestdiena)
  16:00 atvērta SPORT komandu reģistrācija sacensību centrā
  18:30 kapteiņu sapulce (ENG)
  19:00 kapteiņu sapulce (LAT)
  20:00 SPORT klases starts
  11. jūnijs (svētdiena)
  12:00 finišs SPORT un EXPERT klasēm
  14:00 apbalvošana

   

  3. Komandas reģistrācija

  3.1. Komandas startē divās klasēs: EXPERT - 44 stundas; SPORT - 16 stundas.

  3.2. Komandā jābūt trim dalībniekiem (+ viens asistents - EXPERT klasē). Minimālais dalībnieku vecums – 18 gadi. Komandā (trasē) jābūt abu dzimumu pārstāvjiem. Atļauta no trim dāmām sastāvošu komandu dalība kopējā ieskaitē. Vīru komandas var startēt tikai ārpus konkursa.

  3.3. Komandas iepriekšēja reģistrācija ir obligāta un veicama līdz 5. jūnijam. Pieteikšanās procedūra - sadaļā REĢISTRĀCIJA. Papildus informācija: info@raid.lv vai pa tālruni 29624863 (Normunds).

  3.4. Komanda tiek reģistrēta sacīkstei tikai pēc dalības maksas iemaksas.
  Dalības maksa - skat. REĢISTRĀCIJA.

  3.5. Komandai atsakoties no dalības sacīkstē līdz 1. jūnijam, tiek atgriezti 90% no dalības maksas. Atsakoties vēlāk dalības maksa netiek atmaksāta, bet komanda saņem 50% atlaidi dalībai nākamajā RAID.lv rīkotajā sacīkstē.

  3.6. Ierodoties sacensību centrā, komanda aizpilda reģistrācijas anketu, ko iesniedz sekretariātā ar visu dalībnieku parakstiem. Pieļaujama ne vairāk kā divu iepriekš reģistrētu dalībnieku maiņa.
   

  4. Sacīkste

  4.1. Sacīkste jāveic saskaņā ar maršruta aprakstu (MA), kas tiek izsniegts komandai reģistrējoties sacensību centrā (2 eksemplāri). Turpat tiek izsniegti dalībnieku numuri, kam sacīkstes laikā jābūt nostiprinātiem redzamā vietā uz katra dalībnieka.

  4.2. MA nosaka, kādā secībā veicami sacīkstes posmi. KP apmeklēšanas kārtība atsevišķa posma ietvaros var būt:
  – rogainings (ROG) – KP var ņemt jebkādā izvēles kārtībā un skaitā.
  – pavēle (PAV) – KP jāapmeklē secībā, kāda norādīta maršruta aprakstā. Kādu izlaižot, tālāk attiecīgajā posmā KP vairs neieskaita.
  – augoša secība (SEQ+) – KP jāapmeklē augošā numuru secībā, bet drīkst atsevišķus izlaist.

  Katram KP ir noteikta vērtība RP izteiksmē. Trasē tāpat ir speciālie uzdevumi (SU). Par katra nākamā posma KP atrašanās vietu komanda tiek informēta pirms attiecīgā posma uzsākšanas. Par SU saturu, izpildes noteikumiem komanda tiek informēta uzdevuma norises vietā.

  4.3. Maršruta veikšanas un KP atzīmēšanas kontrole tiek veikta ar SportIdent (SI) elektronisko atzīmēšanās sistēmu. Derīgas SI 6, SI 9, SI 10 un SI 11 kontroles kartes. Organizatori nodrošina to īri, ja komandai nav savas SI kartes.

  4.4. Komanda sacīkstē izmanto trīs SI kartes. Katrs dalībnieks vienu SI karti nostiprina uz rokas ar organizatoru izsniegtu aproci. Komandai jārūpējas par stiprinājumu veselumu sacīkstes laikā. Sabojāšanas (pārraušanas) gadījumā, nakošajā starpfinišā tiesneši to atjauno. Kontrolpunkti, kas apmeklēti ar bojātu aproci, netiek ieskaitīti.

  4.5. SI atzīmju skaits, kas nepieciešams kontrolpunkta ieskaitīšanai, norādīts MA.

  4.6. Komanda pati atbild par pareizu atzīmēšanos KP. Gadījumā, ja elektroniskā atzīmēšanās iekārta izgājusi no ierindas, komanda izmanto citus veidus, kā apliecināt KP apmeklēšanu.

  4.7. Komandai sacīkstē jāpārvietojas kopā, redzamības laukā. Izņēmums - posmi, kur atļauta komandas dalīšanās. Ja posms tiek veikts ar velosipēdiem vai laivu, tiem jāatrodas redzamības laukā. Laiks starp pirmo un pēdējo komandas SI atzīmi jebkurā kontrolpunktā nedrīkst pārsniegt 2 (divas) minūtes. Ja tas tiek pārsniegts, KP vērtība krītas par 1 RP. Tiesnesis var apturēt nepilnā sastāvā esošu komandu un uzņemt laiku, kamēr ierodas trūkstošie komandas dalībnieki. Par 2 minūšu intervāla pārsniegšanu, katrā šādā fiksētā gadījumā tiek piešķirts sods - anulēts 1 RP no attiecīgajā posmā savākto punktu skaita.

  4.8. Atsevišķos posmos kontrolei var būt slēptie punkti (SP). Tie netiek norādīti kartē, taču ir viegli ievērojami precīzi izpildot attiecīgā posma noteikumus. Komandai jāatzīmējas visos SP, kurus tā atrod trasē.

  4.9. Sacīkste notiek non-stop režīmā. Laika aizture tiek fiksēta tikai īpašos gadījumos: atsevišķos starpfinišos (tiek norādīts MA); piespiedu dīkstāve organizatoru dēļ; palīdzības sniegšana citai komandai utml.

  4.10. Atsevišķos starpfiniša (SF) punktos var būt noteikti kontrollaiki. Jebkura atsevišķa posma kontrollaiks automātiski attiecināms arī uz visiem iepriekšējiem posmiem. KP, kas apmeklēti pēc kontrollaika, netiek ieskaitīti, izņēmums - SF punkts. Par katrām kontrollaika kavējuma 3 minūtēm, tajā skaitā – nepilnām, komanda saņem sodu – 1 RP, kas tiek atskaitīts no finiša rezultāta. Maksimāli atļautais kavējums – 30 minūtes. To pārsniedzot, komandai tiek anulēts beidzamā posma rezultāts.

  4.11. Par jebkura posma pilnu izlaišanu, tiek piešķirts papildus sods - posma sods, kura lielums norādīts MA. Lai izvairītos no posma soda, komandai jāgūst ieskaitei vismaz viens posma KP.

  4.12. Par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu komandu dalībniekiem sacīkšu laikā atbild pati komanda! Nepieciešamības gadījumā, sazinoties ar sacīkšu organizatoriem pa mobilā telefona avārijas tālruņa numuru, iespējams organizēt kvalificētu medicīnisko palīdzību. Katrs dalībnieks par spēju uzsākt un/vai turpināt dalību sacīkstēs atbild patstāvīgi. Organizatori patur tiesības, konsultējoties ar kvalificētu medicīnas darbinieku, nepieciešamības gadījumā kādu no dalībniekiem atturēt no maršruta uzsākšanas vai turpināšanas.

  4.13. Komandai ir obligāti jāsniedz pirmā medicīniskā palīdzība citai komandai, ja tā nespēj pati tikt galā ar radušos situāciju un lūdz citas komandas atbalstu. Šajā gadījumā palīdzības sniegšanai veltītais laiks tiks atskaitīts no komandas finiša laika, vadoties no liecinieku sniegtās informācijas vai aptuvena tiesnešu vērtējuma.

  4.14. GPS lietošana, kā arī organizatoru neizdotu kartogrāfisko materiālu lietošana sacīkšu gaitā ir aizliegta.

  4.15. Obligātais EKIPĒJUMS komandai jāņem līdzi trasē visos posmos, izņemot velo inventāru, ja tas nav velo posms. Atsevišķos starpfinišos tiesneši var ļaut atstāt arī citu ekipējumu. Tāpat tiesneši var veikt pārbaudi jebkurā trases punktā. Par katru trūkstošu obligātā ekipējuma vienību komanda saņem sodu – 1 RP, kas tiek atskaitīts no finiša rezultāta.

  4.16. Trasē visa veida atbalsts no malas (pārtikas piegāde, ekipējuma remonts, atpūtas organizēšana u.c.) ir aizliegts un izraisa tūlītēju komandas diskvalifikāciju. Izņēmums - komandas drīkst sniegt cita citai palīdzību, ja pašas to vēlas. EXPERT klases komandas drīkst izmantot asistenta palīdzību starpfinišos, kur tas atļauts saskaņā ar MA. Komandas drīkst izmantot savu sacensību centrā atstāto rezerves ekipējumu, kad atgriežas sacensību centrā. Sacensību centrā komanda jebkurā laikā var izmantot tur atstāto inventāru, veikt apavu/apģērba nomaiņu, izmantot asistentu palīdzību.

  4.17. Komandām aizliegts maršrutā atstāt aiz sevis atkritumus (pārtikas, medikamentu un ekipējuma iepakojums, higiēnas priekšmeti, ekipējums, apģērbs vai tā daļas u.c.). Dalībniekiem aizliegts kurināt ugunskurus tiem neparedzētās vietās.

  4.18. Tiesneši var sodīt komandu par Nolikuma, t.sk. tajā neaprakstītu godīgas cīņas principu, pārkāpumiem.
   

  5. Finišs

  5.1. Sacīkstē uzvar komanda, kas savākusi lielāko punktu skaitu. Ieskaiti veido rogaininga posmos savākto rogaininga punktu (RP) un citos posmos vai uzdevumos saņemto bonus punktu summa, no kā tiek atskaitīti saņemtie soda punkti. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kas trasē pavadījusi mazāk laika.

  5.2. Nokavējot sacīkstes finišu, par katrām kavējuma 3 minūtēm, tajā skaitā – nepilnām, komanda saņem sodu – 1 punktu, kas tiek atskaitīts no rezultāta. Maksimāli atļautais kavējums – 30 minūtes. To pārsniedzot, komandai tiek anulēts beidzamā posma – rezultāts.

  5.3. Soda punktu uzskaite par neveiktiem posmiem vai izlaistiem obligātajiem KP tiek veikta tikai tik tālu, cik komanda tikusi saskaņā ar MA. Par sekojošiem punktiem sodi netiek uzskaitīti.
   

  6. Protestu izskatīšana

  6.1. Protesti jāiesniedz rakstveidā galvenajam vai finiša tiesnesim starpfinišu laikā vai ne vēlāk kā 30 minūtes pēc sacīkstes finiša sasniegšanas.

  6.2. Protestus izskata izlozēta triju sacīkstes dalībnieku žūrija, kas par savu lēmumu informē galveno tiesnesi.

  6.3. Žūrijas sastāvs tiek paziņots pirms sacīkstes starta, un tās izveide notiek sekojoši. Organizatori izvēlas sešus pieredzējušus dažādu komandu dalībniekus, starp kuriem veic kārtas numuru izlozi no 1 līdz 6. Pirmie trīs numuri veido sacīkstes žūriju. Pārējie trīs – rezervisti, kas aizstāj žūrijas dalībniekus gadījumā, ja tiek izskatīts protests, kas skar žūrijas dalībnieka pārstāvēto komandu.
   

  7. Apbalvošana

  7.1. Sacīkstes uzvarētāju apbalvošana notiek sacensību centrā, skatīt sacīkstes norises grafiku (2. punkts).

  7.2. Visi dalībnieki saņem diplomus.

   

  8. Nolikuma izmaiņas

  8.1. Sacīkšu organizatori patur tiesības veikt izmaiņas sacensību nolikumā un gaitā.

   

  9. Asistents (tikai - EXPERT klasei)

  9.1. Komandas asistents pārvietojas ar auto pa koplietošanas ceļiem, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus, sekojot organizatoru izsniegtam maršruta aprakstam, brīvi orientējoties apvidū un apmeklējot sacīkstes starpfinišus.

  9.2. Bez īpašas atļaujas no tiesnešu puses asistentam ir aizliegts sagaidīt, pavadīt vai citādi kontaktēties ar komandu ārpus sacīkstes starpfinišiem.

  9.3. Jānodrošina komandas transports pēc tās izstāšanās vai diskvalifikācijas, vai arī pārvedot uz nākamo starpfinišu kāda posma izlaišanas gadījumā (ar tiesnešu akceptu).

  9.4. Starpfinišos atļauts palīdzēt komandai sagatavoties nākamajam posmam, ēdināt komandu, sniegt jebkāda veida palīdzību.

  9.5. Asistents ir atbildīgs par visa komandas inventāra, kas netiek izmantots attiecīgajā posmā, transportu sacīkstes laikā.

  9.6. Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar jumta bagāžnieku, lai varētu transportēt kanoe. Laivu kopā ar airiem un stiprināšanas stropēm izsniedz organizatori sacīkstes norises vietā. Piezīme: nebūs jātransportē vienlaikus gan kanoe, gan velosipēdi.

  9.7. Asistents starpfinišos saņem ar sacīkstes sekojošiem posmiem saistītus uzdevumus un atrisinot tos var palīdzēt savai komandai.

  9.8. Otrajā sacīkstes naktī asistentam tiek dota atpūtas iespēja, lai izgulētos un nodrošinātu komandas drošu transportu mājup pēc sacīkstes finiša.

 • ...
  Ekipējums

  PIEZĪMES:

  * Norādīts ekipējuma minimālais daudzums. Viss papildus inventārs - pēc komandas pašas ieskatiem! Kompasi un mobilie telefoni noderēs, ja komanda izlems dalīties atsevišķu uzdevumu/posmu veikšanai. Šādas iespējas būs.

  ** Sterils pārsienamais materiāls (1 iepak.), pretsāpju līdzekļi (1 iepak.). Bez norādītā medikamentu un pirmās medicīniskās palīdzības materiālu minimālā daudzuma komanda sacīkstei netiks pielaista.

  Komandas obligātais ekipējums *
  EXPERT SPORT
  Velosipēds 3 gab. 3 gab.
  Aizsargķivere 3 gab. 3 gab.
  Odometrs 1 gab. 1 gab.
  Kabatas vai pieres lukturi (ar baterijām) 3 gab. 3 gab.
  Aizmugures sarkanais lukturis (ar baterijām) 3 gab. 3 gab.
  Iepakojums kartēm 1 gab. 1 gab.
  Glābšanas vestes (atbilstoši dalībnieku svaram) 3 gab. 3 gab.
  Virve (diametrs 7+ mm) 10+ m 10+ m
  Pulkstenis (drīkst lietot arī telefona) 2 gab. 2 gab.
  Mobilais telefons (ar uzlādētu bateriju) 2 gab. 2 gab.
  Fotokamera (var izmantot telefona, vismaz 1 Mpix izšķirtspēja) 1 gab. 1 gab.
  Rakstāmais (markeris, zīmulis vai pildspalva) 3 gab. 3 gab.
  Kompass 2 gab. 2 gab.
  Mugursoma 1 gab. 1 gab.
  Ūdens rezervuārs (tilpums ne mazāks kā 1 litrs) 3 gab. 3 gab.
  Nazis (asmens ne īsāks kā 5 cm, saliekams vai ar maksti) 1 gab. 1 gab.
  Atstarojoša folija-sega (survival blanket) 3 gab. 3 gab.
  Šķiltavas un/vai sērkociņi 1 kompl. 1 kompl.
  Medikamenti un pirmās medicīniskās palīdzības materiāli ** 1 kompl. 1 kompl.
  Pumpis, saderīgs ar auto ventili 1 gab. 1 gab.
  Rekomendētais papildus ekipējums
  Iepakojums kartēm 1 gab. 1 gab.
  Līmlente, ūdensizturīga 1 rullis 1 rullis
  Mugursoma 2 gab. 2 gab.
  Odometrs 1 gab. 1 gab.
  Velo planšete ... ...
  Peldēšanas palīglīdzekļi (neprēns, pleznas, matrači) ... ...
  Rezerves baterijas lukturiem 3 kompl. 3 kompl.
  Rezerves apavi ... ...
  Rezerves apģērbs ... ...
  Ūdensdrošs iepakojums mantām ... ...
  Velo remontkomplekts 1 kompl. 1 kompl.
  Asistenta (tikai - EXPERT) obligātais ekipējums *
  Auto, aprīkots ar jumta bagāžnieku kanoe transportēšanai 1 gab.
  Sacensību rajona kartes (mērogs vismaz 1:200 000) 1 kompl.
  Kabatas vai pieres lukturis (ar baterijām) 1 gab.
  Mobilais telefons (ar uzlādētu bateriju) 1 gab.
  Rakstāmais (markeris, zīmulis vai pildspalva) 1 gab.
  Kompass 1 gab.

 • ...
  Reģistrācija

  Lai pieteiktu sacīkstei komandu, aizpildiet reģistrācijas formu un veiciet dalības maksas iemaksu. Dalības maksas un konta info atrodami zem reģistrācijas formas.

  Reģistrācijas forma

  Drīkst reģistrēt arī komandu nepilnā sastāvā. Obligāti aizpildāmie lauki marķēti ar zvaigznīti. Reģistrācijas apstiprinājuma e-pastā saņemsiet saiti uz komandas pieteikumu, ko var papildināt vai labot vēlāk, kad zināmi visi dalībnieki.

  Dalības maksa
  EXPERT SPORT
  Iemaksājot līdz 25.05. EUR 141 EUR 123
  Iemaksājot līdz 5.06. EUR 150 EUR 132
  SI kartes īre, 1 gab. EUR 1,50 EUR 1,50

  Norādītā dalības maksas summa – no komandas. Konta rekvizīti – zem reģistrācijas formas.

  Konta rekvizīti

  Pārskaitot dalības maksu, norādiet komandas nosaukumu un sacīksti!

  Nosaukums: IK Adventure Company
  Reģ. Nr: 40002116651
  Adrese: 19-37 Dammes iela, Rīga, LV-1069
  Banka: Swedbank AS
  Kods: HABALV22
  Konta Nr: LV23HABA0551012398822

 • ...
  Komandas

  Sacīkstei pieteikto komandu saraksts.

  Klase Komandas nosaukums Valsts 1. dalībnieks (kapteinis) 2. dalībnieks 3. dalībnieks Asistents (tikai EXPERT)
  EXPERT Pusdienas ārpus mājas LAT Mārtiņš Malzubris Sandra Priedīte Jānis Kaupe
  SPORT TEAM 23 LAT Māris Bērziņš Māris Stucis Sanita Goba
  SPORT OZONS LAT Māris Jansons Normunds Leiņa Līga Ārniece
  SPORT Briksnis ar draugu LAT Jānis Krūmiņš Edijs Šmits Linda Krūmiņa
  EXPERT Surikati LAT Pēteris Grīviņš Ieva Upmace Māris Sumčenko Sandis Zukulis
  SPORT Green Proxy LAT Rolands Auziņš Ingrīda Nukša Normunds Baķis
  EXPERT Ekipējuma Pārbaude LAT Toms Guntis Sveta
  EXPERT adidas adventure team LAT Uldis Žimants Jānis Ansabergs Dace Linde Jānis Stašāns
  EXPERT Resnais Susurs LAT Māris Avotiņš Lea Briede Jānis Saulītis
  SPORT Īzī pīzī LAT Artis Dobulis Līga Berķe Gatis Kaušs
  SPORT Bet vismaz skaisti LAT Līva Liepkalne Laura Indrāne Viesturs Uzuleņš
 • ...
  Rezultāti

  Būs pieejami pēc sacīkstes.

Sacīksti
atbalsta

atb_idz120

atb_janaseta120